fbpx

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja2020-03-27T15:17:01+01:00

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE dentalbobic.com

1. Značenje termina

Izdavač Internet stranice dentalbobic.com je STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DENTAL CENTAR BOBIĆ, dr Iva Bobić, PR. sa sedištem u Novom Sadu, upisana kod Agencije za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem pravnog lica (MB): 62473215, poreski identifikacijski broj (PIB): 107066279 (u daljem tekstu: „Izdavač“).

dentalbobic.com je Internet stranica putem koje Izdavač pruža informacije o uslugama i proizvodima  koje se nalaze u ponudi Izdavača i specijalističkih ordinacija sa kojima Stomatološka ordinacija Dental centar Bobić ima potpisane ugovore o poslovno tehničkoj saradnji.

Korisnik Internet stranice dentalbobic.com je pravno ili fizičko lice koje na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristilо, pristupa ili je pristupalo Internet stranici dentalbobic.com.

Internet stranica podrazumeva sve Internet stranice i njihove delove koje se nalaze unutar domena dentalbobic.com.

Ponuda na sajtu dentalbobic.com predstavlja udruženu ponudu Stomatološke ordinacije Dental centar Bobić i specijalističkih ordinacija sa kojima Stomatološka ordinacija Dental centar Bobić ima potpisane ugovore o poslovno tehničkoj saradnji. U slučaju da je indikovana neka od usluga iz domena koji podpada pod specijalističke usluge, pacijenti će biti upućeni u saradničke specijalističke ordinacije, radi realizacije iste u poslovnim prostorijama saradničke specijalističe ordinacije.

2. Opšti uslovi korišćenja Internet stranice dentalbobic.com

Opšti uslovi korišćenja Internet stranice dentalbobic.com (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje Internet stranice dentalbobic.com.

Korišćenjem ovih Internet stranica, Korisnici su saglasni sa ovde navedenim uslovima i pravilima i pristaju na korišćenje Internet stranice dentalbobic.com u skladu sa istim.

Pravo korišćenja ovih Internet stranica je lično pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da može doći do tehničkih problema pri radu Internet mreže, usled čega može doći i do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Izdavača, te isti iz tog razloga nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme prenosa informacija na Internetu ili bilo koji drugi događaj do kojeg može doći za vreme pružanja usluga od strane Izdavača.

Za zaštitu poverljivosti lozinki, na mestima gde one kao takve postoje, odgovoran je Korisnik lično. 

3. Promena Opštih uslova korišćenja Internet stranice dentalbobic.com

Izdavač zadržava pravo da u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Opštih uslova korišćenja i/ili Izjavu o poverljivosti podataka.

Izdavač zadržava pravo da, bez ograničenja, u svakom trenutku ukine ili izmeni bilo koji segment poslovanja, uključujući vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje Internet stranica. Takođe, Izdavač može prestati da šalje informacije ili deo informacija, može ukinuti ili promeniti način prenosa podataka ili brzinu prenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike podataka.

Izmene Opštih uslova korišćenja i/ili Izjave o poverljivosti podataka mogu između ostalog da uključuju i uvođenje određenih naknada ili naplata. Ukoliko dođe do promene Opštih uslova korišćenja, a Korisnik nastavi da koristi Internet stranice dentalbobic.com, smatra se da Korisnik prihvata Opšte uslove korišćenja u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje Opštih uslova korišćenja važeća je prema trećim licima odmah po objavi na Internet stranici dentalbobic.com. Nakon nastupanja promene, svako korišćenje Internet stranica od strane Korisnika, osim upoznavanja sa izmenama Opštih uslova korišćenja, smatraće se prihvatanjem tih promena od promena.

4. Intelektualno vlasništvo

Sav materijal koji se nalaze na Internet stranici dentalbobic.com je vlasništvo Izdavača i kao takav je zaštićen zakonom ili je materijal koji se koristi u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na žigove i/ili dizajn, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. Izdavač je takođe nosilac autorskih prava na celokupni idejni sadržaj Internet stranice dentalbobic.com koji je neophodan za ispravno i nesmetano funkcionisanje Internet stranica.

Bez pisanog odobrenja Izdavača zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje ovih Internet stranica i/ili bilo kojih drugih delova ovih Internet stranica, kao i podataka, fotografija, tekstova i bilo kojih drugih materijala objavljenih na ovim Internet stranicama. Svako kršenje pomenute zabrane može imati za posledicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili nekog drugog prava, pa stoga može dovesti do pokretanja više vrsta sudskih postupaka, kao i kaznenog procesa.

Korisniku je zabranjeno menjanje, objavljivanje, prenošenje, kao i učestvovanje u prenosu ili prodaji, ili iskorišćavavanje bilo kojeg sadržaja sa Internet stranice dentalbobic.com na bilo koji drugi način, u celosti ili delimično. Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno korišćenje i objavljivanje preuzetog materijala.

Sa Internet stranice dentalbobic.com Korisniku je dozvoljeno preuzimanje, ispisivanje i pamćenje materijala zaštićenih autorskim pravima isključivo u svrhu svoje lične upotrebe.

Korisnik se izričito obavezuje da na Internet stranicama dentalbobic.com neće postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim bilo koji materijal koji podleže autorskim pravima, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, pa je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja da li je neki od materijala na Internet stranici zaštićen nekim od prava, Korisnik mora doći samostalno, pa stoga Izdavač nije u obavezi da takve informacije iznosi ili objavi.

Postavljanjem materijala bilo kog sadržaja na bilo koji deo Internet stranice dentalbobic.com , od strane Korisnika, Korisnik garantuje da je nosilac prava na tim materijalima dao Izdavaču pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo neisključivog korišćenja, reprodukcije, izmenjivanja, prilagođavanja, objavljivanja, prevođenja i distribucije tog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, čuvanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu ličnu upotrebu.

5. Ponašanje korisnika na Internet stranici dentalbobic.com

Korisnik je u obavezi da Internet stranicu dentalbobic.com koristi isključivo u skladu s propisima Republike Srbije, kao i u skladu sa Opštim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smeju putem ove Internet stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, nedoličan, ili na drugi način nepoželjan u odmerenoj komunikaciji, koji podstiče na protivpravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis. Korisniku je strogo zabranjeno, bez prethodnog pisanog odobrenja Izdavača, da putem ovih Internet stranica objavljuje ili prenosi bilo kakve materijale koji sadrže oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Korisnik ne sme koristiti Internet stranicu dentalbobic.com za oglašavanje ili bilo koju vrstu komercijalne, verske, političke, ili nekomercijalne promocije, uključujući pozivanje drugih Korisnika Internet stranice dentalbobic.com na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju, ili potencijalnu konkurenciju Izdavaču.

Bilo kakvo ponašanje Korisnika, koje prema diskrecionoj oceni Izdavača ograničava ili onemogućava bilo kojeg drugog Korisnika u korišćenju Internet stranice dentalbobic.com takođe je strogo zabranjeno.

6. Računarska oprema Korisnika

Korisnik je isključivo lično odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući celokupan hardver i softver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje Internet stranice dentalbobic.com, i samostalno snosi sve sa tim povezane troškove. Izdavač ne snosi odgovornost za bilo koju vrstu oštećenja na opremi i drugim stvarima Korisnika koja eventualno mogu nastati kao posledica korišćenja Internet stranice dentalbobic.com.

7. Nadzor nad sadržajem Internet stranice dentalbobic.com

Izdavač može u svakom trenutku izvršiti nadzor i kontrolisati sadržaje na Internet stranici dentalbobic.com, posebno njihovog interaktivnog dela, a s ciljem da osigura poštovanje kako ovih Uslova korišćenja, tako i poštovanje pozitivnih propisa Republike Srbije. U skladu sa ovim, Izdavač zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala, za koji, prema sopstvenoj diskrecionoj oceni, utvrdi da nije u skladu sa ovde postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke ili korisničke naloge Korisnika.

8. Privatnost Korisnika na Internet stranica dentalbobic.com

Prilikom korišćenja Internet stranice dentalbobic.com i njenih pojedinih delova od strane Korisnika, Izdavač može prikupljati određene lične podatke Korisnika i iste obrađivati i čuvati u za to predviđene svrhe. Korišćenjem Internet stranice dentalbobic.com pristajete na javno objavljena Pravila privatnosti Izdavača i potvrđujete da ste pročitali, shvatili i prihvatili Pravilna privatnosti.

Pravila privatnosti Izdavača nalaze se na Internet stranici dentalbobic.com pod rubrikom „Pravila privatnosti“, a koja možete pronaći na linku: https://dentalbobic.com/Pravila-privatnosti/ 

O aktuelnom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti Korisnik se može informisati na sledećem linku: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-zastiti-podataka-o-licnosti.html

9. Licenciranje

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Internet stranici dentalbobic.com, Korisnik daje Izdavaču pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili za bilo koju drugu zakonski dozvoljenu namenu. 

10. Zaštita privatnosti Korisnika i upotreba kolačića (cookies)

Kolačić (eng. cookie – u daljem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se čuva na računaru Korisnika od strane Internet stranice koju Korisnik posećuje. Kolačići obično pamte podešavanja Korisnika kao i podešavanja za Internet stranicu, kao što su odabrani jezik ili adresa. Nakon što Korisnik naknadno opet poseti istu Internet stranicu, Internet pretraživač povratno šalje kolačiće koji pripadaju toj Internet stranici i time omogućava Internet stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama Korisnika.

Kako bi se osigurao pravilan rad Internet stranice dentalbobic.com, dalje unapređenje i poboljšanje iskustva Korisnika u pretraživanju, Internet stranica dentalbobic.com na računaru Korisnika čuva ovu malu količinu informacija (kolačiće).

Ukoliko Korisnik ne primeni podešavanja kojima bi se ukinula saglasnost za čuvanja kolačića na svom računaru, korišćenjem Internet stranice dentalbobic.com Korisnik prihvata korišćenje i čuvanje kolačića na svom računaru. Ukoliko Korisnik ne pristane na čuvanje kolačića, čuvanje istih na računaru Korisnika biće onemogućeno, a Korisnik će i dalje biti u mogućnosti da pregleda Internet stranicu dentalbobic.com, s time da mu pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne.

Detalje o kolačićima, načinu njihovog korišćenja, čuvanja i blokiranja ove opcije nalaze se na Internet stranici dentalbobic.com pod rubrikom „Upotreba kolačića“, a detalje možete pronaći na linku: https://dentalbobic.com/zastita-privatnosti-korisnika-i-upotreba-kolacica//  

11. Rubrika „Korisni saveti (Blog)“

Odgovori na najčešća pitanja iz prakse, informacije, saveti, zaključci, mišljenja, stavovi, opaske i/ili bilo koji drugi navodi sadržani u tekstovima u rubrici „Korisni saveti (Blog)“ predstavljaju samo informativne, orijentacione i okvirne podatke, te ih je potrebno uzeti sa izvesnom dozom rezerve i u njih se nije moguće pouzdati bez prethodnog stručnog pregleda i detaljne analize pojedinačnog slučaja i zdravstvenog stanja potencijalnog pacijenta od strane stručnog i kvalifikovanog osoblja Izdavača. Sve informacije koje Korisnik pronađe u rubrici “Korisni saveti (Blog)” ne smatraju se obavezujućim u odnosu na Izdavača, Korisnika niti bilo koje treće lice.

Sve informacije koje Korisnik pronađe u tekstovima u rubrici “Korisni saveti (Blog)” temelje se na praksi, stručnim dostignućima, tehnologiji i/ili iskustvu koje je dostupno u trenutku objavljivanja određenog teksta u rubrici “Korisni saveti (Blog)”. Budući da su praksa, stručna dostignuća, tehnologija i/ili iskustva podložni promenama, nije moguće osigurati aktuelnost postavljenih tekstova u određenoj vremenskoj tački u budućnosti.

12. Garancija i ograničenje odgovornosti

Korisnik je saglasan da Internet stranicu dentalbobic.com koristi isključivo na sopstvenu odgovornost. Izdavač kao ni bilo koje lice povezano s Izdavačem ne garantuje ni na koji način da upotreba Internet stranice dentalbobic.com neće biti prekinuta, ili da će se odvijati bez poteškoća u radu. Isto tako, Izdavač nije odgovoran za posledice koje mogu nastati upotrebom Internet stranice dentalbobic.com, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date putem predmetnih Internet stranica.

Izdavač ni u kom slučaju nije odgovoran ni za kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja internet stranice dentalbobic.com, delimično ili u celosti.

Izdavač nije odgovoran za sadržaj koji Korisnik, pretplatnik, ili neovlašćeni korisnik može postaviti na Internet stranicu dentalbobic.com. Sadržaj koji nije u skladu sa ovim Opštim uslovima u svakom trenutku može biti uklonjen ili promenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacionoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je saglasan da Izdavač nije odgovoran za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana, te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Korisniku.

13. Nadoknada štete

Korisnik korišćenjem Internet stranice dentalbobic.com izričito potvrđuje kako neće smatrati odgovornim Izdavača, kao ni njegove zaposlene, saradnike, agente, ni odgovorne osobe u društvu za nadoknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korišćenjem Internet stranice dentalbobic.com od strane Korisnika.

14. Prekid poslovnog odnosa

Izdavač može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Korisnikom i ukinuti mu lozinke ili korisničke naloge. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obveze Korisnika. Izdavač ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na Internet stranici dentalbobic.com postavljenog od strane Korisnika, trećih osoba ili neovlašćenih korisnika. Izdavač nije odgovoran ni za kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu kao posledica toga što se Korisnik oslonio na informacije dobijene na Internet stranici dentalbobic.com.

Izdavač se izričito i u svakom smislu ograđuje od sadržaja materijala na Internet stranicama trećih osoba, a na koje bi se moglo pristupiti sa Internet stranice dentalbobic.com. U slučaju da Korisnik pristupi Internet stranicama trećih osoba, isti to čini isključivo i samo na sopstvenu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti Izdavača.

15. Završne odredbe

U slučaju da je neka od odredbi ovih Opštih uslova korišćenja ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Opštih uslova, te će preostale odredbe ovih Opštih uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj svrsi najviše odgovara odredbi koja je ništavna.

Zabranjeno je korišćenje Internet stranice dentalbobic.com osobama mlađim od 14 godina.

Ukoliko Izdavač ne iskoristi svoja prava iz ovih Opštih uslova, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati u vezi s korišćenjem Internet stranice dentalbobic.com nadležan je stvarno nadležni sud sa sedištem u Novom Sadu.

Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na Internet stranici dentalbobic.com smatra se da je Korisnik ove Opšte uslove u celosti pročitao, ispravno protumačio i prihvatio.

Go to Top